Procedure voor het indienen van een bezwaarschrift
In deze tekst is de procedure beschreven voor het maken van bezwaar tegen een besluit van de gemeente op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze procedure geldt zowel voor besluiten waarom je zelf hebt gevraagd als voor besluiten die iemand anders heeft aangevraagd of die de gemeente uit zichzelf neemt. Ook is deze procedure van toepassing indien de gemeente op jouw verzoek om een besluit niet binnen de wettelijke termijn reageert of weigert een besluit te nemen. Deze procedure geldt echter niet voor besluiten die betrekking hebben op sociale en belastingwetgeving. Hiervoor gelden aparte regels.
 
Tegen welke besluiten is bezwaar mogelijk?
  • Het besluit moet afkomstig zijn van de gemeenteraad, van burgemeester en wethouders of van de burgemeester.
  • Het besluit moet rechtstreeks nadelige gevolgen voor jou hebben.
  • Het besluit moet schriftelijk zijn.
Hoe dien je een bezwaarschrift in?
Je richt je bezwaarschrift aan het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen (de gemeenteraad, burgemeester en wethouders of de burgemeester). Het bezwaarschrift moet aan een aantal eisen voldoen. De belangrijkste zijn:
  • je naam, adres en handtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen je bezwaar maakt;
  • de reden(en) waarom je het niet eens bent met het besluit;
  • de datum waarop je het bezwaarschrift schrijft.

Je bezwaarschrift moet in het algemeen binnen zes weken worden ingediend bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (of had moeten nemen). Indien je bezwaarschrift te laat binnenkomt, wordt het niet meer in behandeling genomen. Het is daarom raadzaam, indien je niet op tijd een bezwaarschrift kunt indienen, in ieder geval een onvolledig bezwaarschrift in te dienen. Je krijgt dan alsnog de gelegenheid binnen een bepaalde termijn de aanvullende gegevens te verstrekken. Dien je een bezwaarschrift in omdat het bestuursorgaan het gevraagde besluit niet op tijd neemt dan geldt de termijn van zes weken niet, maar moet je het bezwaarschrift binnen een redelijke termijn indienen.

 
De commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften
Zodra het bezwaarschrift bij de gemeente binnenkomt, gaat het naar de Commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften. Deze commissie bestaat uit twee onafhankelijke leden en drie raadsleden en adviseert het bestuursorgaan over de beslissing op jouw bezwaarschrift. Van deze commissie krijg je in de meeste gevallen een uitnodiging voor een hoorzitting waar je je bezwaar mondeling kunt toelichten. Ook het bestuursorgaan en eventuele andere belang- hebbenden worden uitgenodigd om hun mening te geven. De commissie zal tijdens de hoorzitting de gelegenheid hebben vragen te stellen.
 
Advies van de commissie aan het bestuursorgaan
Na de hoorzitting brengt de commissie schriftelijk advies uit aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan hoeft dit advies niet op te volgen. Uitsluitend over de uitkomst van het advies (positief of negatief) kun je vanaf de dag na de zitting, contact opnemen met de secretaris van de commissie.
 
De beslissing
Het bestuursorgaan moet binnen tien weken nadat jouw bezwaarschrift is binnengekomen een beslissing nemen. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste vier weken worden verlengd. Jij en eventueel andere belanghebbenden worden van dit uitstel en van de beslissing op de hoogte gebracht.
 
Beroep
Wanneer je het niet eens bent met de beslissing op jouw bezwaarschrift of het bestuursorgaan laat binnen de voorgeschreven termijn niets van zich horen dan kun je in beroep gaan. In de meeste gevallen zul je je beroepschrift binnen zes weken na de datum waarop de beslissing op het bezwaarschrift aan je is verzonden, in tweevoud moeten indienen bij de Rechtbank te Zutphen. Het beroepschrift moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Je dient duidelijk aan te geven waarom je het niet eens bent met de beslissing op jouw bezwaarschrift en wat de rechter volgens jou moet beslissen. Voor het instellen van beroep moet je een griffierecht betalen van ca. fl 200.-- (particulieren) of fl 400.-- (rechtspersonen). Nadat je het beroepschrift hebt ingediend, ontvang je een acceptgiro waarmee je dit bedrag kunt betalen. De gemeente betaalt dit bedrag terug als de rechtbank je volledig in het gelijk stelt.
 
Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift maakt het besluit van de gemeente niet ongedaan. Als er bijvoorbeeld aan je buurman een kapvergunning is verleend, dan mag hij de boom kappen, ook al heb je een bezwaarschrift ingediend. Als je dat wilt voorkomen vanwege onherstelbare gevolgen, dan kun je bij de president van de rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Als je verzoek wordt toegewezen mag het besluit niet worden uitgevoerd totdat op het bezwaarschrift is beslist. Als je zo’n verzoek indient moet je tegelijkertijd het bezwaarschrift bij de gemeente indienen. De kosten van een voorlopige voorziening zijn dezelfde als bij het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank. Ook als je beroep hebt ingesteld bij de rechtbank kun je, om te voorkomen dat het besluit wordt uitgevoerd, een voorlopige voorziening vragen.
 
In deze tekst zijn alleen de hoofdregels vermeld. Zoals op iedere regel zijn er ook uitzonderingen. Voor meer informatie kun je terecht bij de gemeente.

Informatie over waterschappen, provincies en gemeenten vind je op de pagina 'links'.