Is er wat mis met de wegen in jouw gemeente of provincie?

Een vijfde van alle provinciale en gemeentelijke wegen is onder de maat.

Van de wegen die de gemeenten en de provincies in beheer hebben is ongeveer een vijfde er slecht tot zeer slecht aan toe. In totaal gaat het om 15.000 kilometer wegdek dat beneden de maat is. Slechts de helft van de gemeenten is tevreden over de kwaliteit van het wegennet binnen de gemeentegrenzen. Dat is de uitkomst van een onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers. Het onderhoud en beheer van gemeentelijke en provinciale wegen kost jaarlijks zo'n twee miljard gulden. De helft van de gemeenten is bang op het onderhoud te moeten bezuinigen, omdat ze in veel gevallen per 1 januari een lagere uitkering van het Rijk krijgen.
bron: Radio Nederland Wereldomroep 24/9/96

Nog steeds zwarte strepen

Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat Freddy de Craen en Marcel Heeren door een slippartij over een zwart geschilderde wegmarkeringsstreep op de A27 dodelijk verongelukten. In de vorige MAG nieuwsbrief hebben wij jullie laten weten welke resultaten we tot nu toe hadden geboekt. Inmiddels hebben wij ook het rapport van het onderzoek bestudeert. Dit onderzoek vond plaats op woensdag 3 juli ‘96. Het verslag van dit onderzoek werd op 12 augustus ‘96 openbaar gemaakt. Uit dit onderzoek bleek overduidelijk dat de weg op het moment van het ongeval niet voldeed aan de eisen die een weggebruiker aan de weg mag stellen.
Met andere woorden de weg was de oorzaak van het ongeval. Ondanks het feit dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief heeft doen uitgaan waarin wordt gezegd dat de zwarte verf beter niet meer kan worden gebruikt merken wij aan het grote aantal reacties van de motorrijders dat deze vervloekte zwarte strepen nog steeds worden toegepast. Volgens Annemarie Blankenvoort van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is er inderdaad een opdracht uitgegaan naar alle regionale directies om de zwarte verf niet meer te gebruiken. Alleen als de verf voldoende stroef is, mag het wel. Dit is grote onzin! Er is namelijk geen stroeve verf. Zoals gezegd werd er kort na het dodelijk ongeval van Marcel en Freddy een uitgebreid onderzoek gedaan. Hier kwamen twee zaken aan de orde. Het eerste onderzoek was om te kijken of de verf aan de eisen voldeed waaraan de verf volgens de voorschriften moet voldoen. Het tweede onderzoek was om te kijken of een weg waarop de zwarte verf wordt toegepast nog aan de eisen voldoet die je aan een weg mag stellen. Wel, uit het onderzoek bleek dat de verf weliswaar voldeed aan de wettelijk gestelde eisen maar ook dat een weg waarop deze verf wordt toegepast niet langer voldoet aan de eisen die je aan de weg mag stellen. Ergo, een weg met zwarte verf is dus onveilig. Hieronder de uitkomsten van de door de politie op de A27 gehouden remproeven:

Plaats Wegdek gemiddelde remvertraging
op de weg droog 6,9 m/ s2
op de zwarte streep droog 6,7 m/ s2
op de weg nat 6,3 m/ s2
op de zwarte streep nat 1,8 m/ s2

Je ziet dat de grip op de zwarte strepen bij regen nagenoeg verdwenen is. De opmerking van Annemarie Blankenvoort dat de verf wel gebruikt mag worden als ze stroef is slaat dus nergens op want er is slechts één onderzoek geweest naar de stroefheid van de zwarte wegenverf en de uitkomst hiervan lijkt ons duidelijk genoeg. Inmiddels hebben wij namens de ouders van Marcel en Freddy Rijkswaterstaat aansprakelijk gesteld. Als je die strepen tegenkomt blijf ze dan wel schriftelijk, per fax of per E-mail aan ons melden.
Het adres hiervoor is:
MAG Nederland,
Postbus 94348,
1090 GH Amsterdam,
tel: 058-2134478.
E-mail: .

Zijn er in jouw gemeente of provincie wegen afgesloten, gevaarlijke obstakels geplaatst of andere voor motorrijders gevaarlijke plaatsen aanwezig, ga dan naar MAG Nederland RoadBook, dan kun je daar je verhaal kwijt en kunnen wij bij de desbetreffende gemeenten en provincies aan de bel trekken en proberen de problemen op te lossen. Vermeld duidelijk de plaats en de straat waar de situatie zich voordoet en zo veel mogelijk details.

Lees ook dit persbericht.