Provincie Noord-Holland heeft cable-barriers weer verwijderd!

De Motorrijders Actie Groep (MAG) heeft protest ingediend tegen de plaatsing van cable-barriers als geleiderail/rijbaanscheiding langs de provinciale weg N242. De bezwaren zijn kenbaar gemaakt aan Cornelis Mooij, gedeputeerde voor verkeer en vervoer van de provincie Noord-Holland en aan alle fractievoorzitters van Provinciale Staten van Noord-Holland. De betrokken cable-barrier is geplaatst langs de zuidelijke rijbaan van de N242 bij Alkmaar, tussen het viaduct over de Smaragdweg en de kruising met de Diamantweg.

 

Klik op de foto's voor een grotere weergave


De MAG heeft gedeputeerde Mooij gevraagd op korte termijn aan te geven wat zijn overwegingen zijn geweest om langs de N242 cable-barriers te laten plaatsen, of hij daarbij ook de consequenties voor de verkeersveiligheid van motorrijders heeft betrokken en zo niet, op welke termijn hij de cable-barriers zal laten verwijderen. Na de bezwaren van de MAG heeft de Provincie Noord-Holland de cable-barrier op 12 oktober 2004 laten verwijderen. De provincie heeft haar besluit aan de MAG kenbaar gemaakt in een brief. Klik hier om de brief te lezen.

 

Dit besluit betekent zeker niet het einde van ons verzet tegen cable-barriers, want voor je het weet duikt er langs een andere weg weer een op. De provincie Noord-Holland stelt in haar brief aan de MAG: "De provincie Noord-Holland volgt met grote belangstelling het onderzoek door de provincie Overijssel en het Rijk en de ervaringen in andere landen met deze cable-barrier, aangezien er op dit moment geen harde onderzoeksgegevens zijn, waaruit is af te leiden of een cable-barrier veiliger of onveiliger is dan een gangbare vangrail." 

 

De provincie Noord-Holland heeft de cable-barrier geplaatst als verkeersscheiding in de middenberm van de N242, met als doel te voorkomen dat weggebruikers die in een file belanden de middenberm oversteken. De MAG heeft de provincie Noord-Holland per brief laten weten het verwijderen van de cable-barrier een moedig en wijs besluit te vinden. De MAG heeft bovendien aangeboden om mee te denken en praten over een alternatieve oplossing die het probleem van de provincie kan verhelpen, maar die geen onnodig gevaar voor motorrijders oplevert.

 

30 sep 2004

Na de protesten van de MAG tegen de cable-barrier zijn in het Noordhollands Dagblad artikelen verschenen over dit onderwerp.

Klik op een artikel om het in groot formaat te bekijken.

7 okt 2004


Een motorrijder die na een valpartij of bij een ongeval in contact komt met een cable-barrier (een tussen paaltjes gespannen staalkabel) zal ernstig lichamelijk letsel oplopen. Binnen de motorwereld bestaat dan ook grote eensgezindheid tegen de voor motorrijders onacceptabele cable-barriers. De landelijke motorrijdersorganisaties MAG en KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging) hebben bijvoorbeeld ook reeds hun krachten gebundeld tegen een plan van de provincie Overijssel, om bij de herinrichting van de provinciale weg N340 gebruik te gaan maken van cable-barriers.

Het plaatsen van cable-barriers als een alternatief voor reguliere geleiderails is naar onze mening niet alleen een ondoordachte stap, het druist bovendien in tegen het groeiend besef bij wegbeheerders en politici dat geleiderails moeten worden aangepast aan de veiligheidseisen voor motorrijders. De MAG zet zich al jaren in om geleiderails aangepast te krijgen, en deze inzet heeft in 2004 geleid tot een omvangrijk geleiderailproject van de provincie Utrecht en de MAG, waarbij op 15 potentieel gevaarlijke locaties in de provincie Utrecht een totaal van 3.000 meter geleiderail is voorzien van een onderplank. Deze onderplank, of motorrijdersbescherming, dient om motorrijders bij een onverhoopte valpartij te beschermen tegen de paaltjes waarop de reguliere geleiderail is bevestigd.

In de afgelopen jaren zijn er op hoog politiek niveau belangrijke uitspraken gedaan die de bezwaren van motorrijders ondersteunen. Zo heeft de Europese Commissie in het Europees actieprogramma voor verkeersveiligheid aangegeven dat de Europese Unie "een belangrijke rol heeft gespeeld bij het instellen en bekendmaken van optimale praktijken, bijvoorbeeld bij het invoeren van geleiderails langs de weg die minder gevaarlijk zijn voor motorrijders, en het is de bedoeling deze activiteiten nog verder uit te breiden". Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen, waarin staat "dat de vangrails moeten beantwoorden aan de specifieke veiligheidsvereisten voor motorrijders".

In een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van verkeersveiligheid van 17 september jl. schrijft minister Peijs over maatregelen ter verbetering van de veiligheid van motorrijders het volgende: "De vijf meest belovende oplossingsrichtingen hadden enerzijds betrekking op het verbieden, weghalen of verplaatsen van objecten langs de weg en anderzijds op het aanpassen van de 'opvangconstructie' langs de weg, waaronder het monteren van een extra plank onder de huidige geleiderailconstructie."

Over cable-barriers schrijft de minister: "In Zweden zijn langs een groot deel van het wegennet zogenaamde cable-barriers geplaatst. Of dit ook in Nederland toepasbaar is, is niet zeker. Dit hangt onder meer samen met de intensiteit van het verkeer en de wegbreedte. De provincie Overijssel overweegt een proef. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal de eventuele proef nauwlettend volgen. Een specifiek aandachtspunt is de veiligheid voor motorrijders."

Het is voor de Motorrijders Actie Groep onverteerbaar dat wegbeheerders, ondanks alle beschikbare informatie en ondanks alle goede alternatieven, kiezen voor een cable-barrier als geleiderail/rijbaanscheiding.

 

De hierboven genoemde argumenten tegen de cable-barrier als geleiderail/rijbaanscheiding vormen de mening van de MAG. Natuurlijk bestaan er ook andere meningen. Klik hier en lees bijvoorbeeld de meningen van Peter van Hoek, beleidsmedewerker verkeersveiligheid van de provincie Overijssel en van Chris Schoon van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

 

Klik hier voor informatie over plannen van de provincie Overijssel om langs de weg van Zwolle naar Ommen (de N340) staalkabels te plaatsen in de berm en op de as van de weg.

 

Ben jij al lid van de Motorrijders Actie Groep?

Klik hier en schrijf je nu in!