Weer cable-barriers gesignaleerd!

De Motorrijders Actie Groep (MAG) heeft protest ingediend tegen de plaatsing van cable-barriers als geleiderail langs de provinciale weg N860, van Waterhuizen naar Hoogezand. De bezwaren zijn kenbaar gemaakt aan de gedeputeerde voor verkeer en vervoer van de provincie Groningen.

 

De MAG heeft de gedeputeerde gevraagd op korte termijn aan te geven wat zijn overwegingen zijn geweest om langs de N860 cable-barriers te laten plaatsen, of hij daarbij ook de consequenties voor de verkeersveiligheid van motorrijders heeft betrokken en zo niet, op welke termijn hij de cable-barriers zal laten verwijderen.

 

Een motorrijder die na een valpartij of bij een ongeval in contact komt met een cable-barrier (een tussen paaltjes gespannen staalkabel) zal ernstig lichamelijk letsel oplopen. Binnen de motorwereld bestaat dan ook grote eensgezindheid tegen de voor motorrijders onacceptabele cable-barriers. De landelijke motorrijdersorganisaties MAG en KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging) hebben bijvoorbeeld ook reeds hun krachten gebundeld tegen een plan van de provincie Overijssel, om bij de herinrichting van de provinciale weg N340 gebruik te gaan maken van cable-barriers.

 

Het plaatsen van cable-barriers als een alternatief voor reguliere geleiderails is naar onze mening niet alleen een ondoordachte stap, het druist bovendien in tegen het groeiend besef bij wegbeheerders en politici dat geleiderails moeten worden aangepast aan de veiligheidseisen voor motorrijders. De MAG zet zich al jaren in om geleiderails aangepast te krijgen, en deze inzet heeft in 2004 geleid tot een omvangrijk geleiderailproject van de provincie Utrecht en de MAG, waarbij op 15 potentieel gevaarlijke locaties in de provincie Utrecht een totaal van 3.000 meter geleiderail is voorzien van een onderplank. Deze onderplank, of motorrijdersbescherming, dient om motorrijders bij een onverhoopte valpartij te beschermen tegen de paaltjes waarop de reguliere geleiderail is bevestigd.

 

In de afgelopen jaren zijn er op hoog politiek niveau belangrijke uitspraken gedaan die de bezwaren van motorrijders ondersteunen. Zo heeft de Europese Commissie in het Europees actieprogramma voor verkeersveiligheid aangegeven dat de Europese Unie "een belangrijke rol heeft gespeeld bij het instellen en bekendmaken van optimale praktijken, bijvoorbeeld bij het invoeren van geleiderails langs de weg die minder gevaarlijk zijn voor motorrijders, en het is de bedoeling deze activiteiten nog verder uit te breiden". Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen, waarin staat "dat de vangrails moeten beantwoorden aan de specifieke veiligheidsvereisten voor motorrijders".

 

In een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van verkeersveiligheid van 17 september 2004 schrijft minister Peijs over maatregelen ter verbetering van de veiligheid van motorrijders het volgende: "De vijf meest belovende oplossingsrichtingen hadden enerzijds betrekking op het verbieden, weghalen of verplaatsen van objecten langs de weg en anderzijds op het aanpassen van de 'opvangconstructie' langs de weg, waaronder het monteren van een extra plank onder de huidige geleiderailconstructie."

 

Over cable-barriers schrijft de minister: "In Zweden zijn langs een groot deel van het wegennet zogenaamde cable-barriers geplaatst. Of dit ook in Nederland toepasbaar is, is niet zeker. Dit hangt onder meer samen met de intensiteit van het verkeer en de wegbreedte. De provincie Overijssel overweegt een proef. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal de eventuele proef nauwlettend volgen. Een specifiek aandachtspunt is de veiligheid voor motorrijders."

 

Het is voor de Motorrijders Actie Groep onverteerbaar dat wegbeheerders, ondanks alle beschikbare informatie en ondanks alle goede alternatieven, kiezen voor een levensgevaarlijke staalkabel als geleiderail/rijbaanscheiding.

 

Klik op de foto's voor een grotere weergave

klik hier voor een artikel over de MAG & de cable-barrier

uit de Telegraaf van zaterdag 28 mei 2005

 

Op zaterdag 10 september 2005 heeft de Motorrijders Actie Groep (MAG) een demorun georganiseerd in de provincie Groningen, als protest tegen het plaatsen van cable-barriers langs de provinciale weg N860 én tegen cable-barriers in het algemeen. Als ludieke actie hebben we de cable-barrier zelf beveiligd met grote aantallen strobalen!

Klik hier voor alle informatie en de foto's.

  

Na de protesten van de MAG tegen de plaatsing van een cable-barrier, hebben Koos van der Span en Marc Jager, leden van de Groningse Provinciale Staten namens het CDA, hierover vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten van Groningen. De machthebbers in Groningen hebben gekozen om zogenaamde 'omgekeerde logica' toe te passen: zolang niet is bewezen dat de cable-barrier gevaarlijk is voor motorrijders, zal deze blijven staan. De MAG is uiteraard van mening dat eerst maar eens bewezen moet worden dat een cable-barrier wel veilig is voor motorrijders!

Als belangrijkste argument voert de provincie op dat een cable-barrier een voordelige oplossing is, omdat deze - anders dan een reguliere vangrail - niet hoeft te worden verwijderd als er drie tot vier keer per jaar een schip te water wordt gelaten bij de naastgelegen scheepswerf. De MAG heeft de gedeputeerde laten weten dat dit naar onze mening een niet-relevant argument is. De kosten van het bouwen en te water laten van een schip komen niet voor rekening van de provincie en vallen dus onder de ondernemerskosten van de scheepswerf.

Kennelijk is de provincie Groningen zelf ook niet helemaal overtuigd van de wijsheid van haar besluit, want men heeft onlangs de metalen paaltjes van de cable-barrier laten omkleden met een 'energieabsorberend materiaal' (zie foto's). Ook een paaltje met een stootkussen is voor de MAG geen acceptabel alternatief voor een motorvriendelijke geleiderail die een vallende motorrijder zal geleiden langs de onderplank. In Mag-a-zine 79 (augustus 2005) zegt revalidatiearts Tjerk de Ruiter hierover: "Ongeacht wat de onderzoekers ook mogen beweren, een paaltje dat voorzien is van een beschermhuls zal nog steeds een puntbelasting veroorzaken en elk object dat geen rekening houdt met het lage gewicht van een motorrijder zal zorgen voor deceleratieschade."

Inmiddels heeft de provincie Groningen ook het aangekondigde 'waarschuwingsbord' bij de cable-barrier geplaatst (zie foto's hiernaast). Gekozen is voor een niet-bestaand bord, dat naar mening van de MAG meer vragen oproept dan het beantwoordt. De kleur blauw wordt normaliter alleen gebruikt voor adviesborden (denk aan borden die een adviessnelheid geven). En zou de gemiddelde weggebruiker weten wat er wordt bedoeld met 'kabelconstructie'?

Als er dan al een bord moet staan, kies dan liever voor het officiele waarschuwingsbord met een onderbord en een niet mis te verstane boodschap. De MAG is ook de beroerdste niet, dus om de provincie Groningen te helpen, hebben we alsvast een computersimulatie gemaakt (zie foto hiernaast).

 

Klik op de foto's voor een grotere weergave.

  

Eurorail, producent van geleiderails en cable-barriers, heeft problemen met de argumenten van de MAG tegen de cable-barrier en maakt bovendien bezwaar tegen het gebruik van een testvideo op onze internetpagina, geplaatst om motorrijders de kans te geven zelf een oordeel te vellen over staalkabels als vangrail. Klik hier om de briefwisseling tussen Eurorail en de MAG te lezen.

De hierboven genoemde argumenten tegen de cable-barrier als geleiderail/rijbaanscheiding vormen de mening van de MAG. Natuurlijk bestaan er ook andere meningen. Klik hier en lees bijvoorbeeld de meningen van Peter van Hoek, beleidsmedewerker verkeersveiligheid van de provincie Overijssel en van Chris Schoon van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Hoe denken andere (internationale) motorrijdersorganisaties over de cable-barrier? Klik hier en ontdek het zelf.

 

Ben jij al lid van de Motorrijders Actie Groep?

Klik hier en schrijf je nu in!