Print deze pagina

Over de MAG

De in 1988 opgerichte Motorrijders Actie Groep (MAG) is een belangenvereniging voor en door motorrijders, die zich richt op collectieve belangenbehartiging op regionaal, nationaal en internationaal niveau en haar basis heeft in de vrijwilligers van de organisatie. De MAG stelt alles in het werk om haar standpunten en wensen kenbaar te maken aan alle weggebruikers en aan de relevante overheidsinstellingen, politici en organisaties.

De MAG wil de stem laten horen van een maatschappelijke stroming, motorrijden in het algemeen bevorderen en keuzevrijheid waarborgen door goede wet- en regelgeving te bevorderen en onnodige wet- en regelgeving tegen te gaan.

De MAG hecht sterk aan zelfregulering op basis van eigen verantwoordelijkheid van de motorrijder.

De MAG wordt geleid door een jaarlijks door de leden gekozen bestuur. Het bestuur wordt ondersteund door vrijwilligers. Onder het bestuur kent de MAG werkgroepen, bestaande uit vrijwilligers die zich - naast de voor iedere vrijwilliger geldende activiteiten zoals ledenwerving en het behartigen van motorrijdersbelangen in het algemeen - bezighouden met meer gespecialiseerde werkzaamheden. Iedere MAG-werkgroep heeft een eigen vakgebied, zoals bijvoorbeeld media, motorclubs, verkeer, beurzen of winkel. De werkgroepen opereren als denktank, kennisbank en adviesorgaan voor het bestuur en worden geleid door bestuursmedewerkers die fungeren als landelijk coördinator.

In plaats van achteraf te reageren op voor ons van belang zijnde onderwerpen dient bewerkstelligd te worden dat we voldoende parate kennis verzamelen binnen alle geledingen van onze organisatie en zullen we die kennis moeten inzetten om zelf het initiatief te kunnen nemen. De MAG is voorstander van overleg maar behoudt zich het recht voor om standpunten eventueel te ondersteunen met bijvoorbeeld acties. Het bestuur bepaalt of en hoe er op andere wijze dan via overleg standpunten naar voren gebracht worden.

Onderstaand document heeft als doel duidelijk te maken wat de beleidsstandpunten van de MAG zijn in een uiteenlopende reeks onderwerpen. Het is bedoeld als 'levend document' en kan op ieder gewenst moment worden aangepast en/of aangevuld als gevolg van veranderende omstandigheden.

Michiel Buitenwerf, voorzitter.


VERPLICHTINGEN
# De MAG zal zich inzetten voor keuze- en bewegingsvrijheid voor motorrijders.
# De MAG zal zich verzetten tegen maatregelen die de (bewegings)vrijheid van uitsluitend motorrijders beperkt. In het geval waarbij beperkende maatregelen onontkoombaar zijn, mag dit alleen plaatsvinden na volledig en zuiver overleg met motorrijders. In het geval waarbij een beperkende maatregel bij wet is geregeld, betekent voldoen aan de eisen van de wet niet dat de principes van het bezwaar tegen de wet door de MAG zijn verlaten.

BESCHERMENDE KLEDING
# De MAG zal zich inzetten voor het verstrekken van voorlichting over middelen die de kans op letsel van motorrijders kunnen verkleinen, waardoor de motorrijder zijn of haar keuze om dergelijke middelen wel of niet te gebruiken goed geinformeerd kan maken.
# De MAG zal zich verzetten tegen een wettelijke verplichting tot het dragen van beschermende (motor)kleding.
# De MAG zal zich verzetten tegen iedere wettelijke verplichting tot het op motorfietsen aanbrengen van middelen ter reductie van de kans op letsel zolang de voordelen hiervan niet onomstotelijk en voor alle partijen acceptabel zijn bewezen.

GELEIDERAILS
# De MAG zal zich inzetten voor de plaatsing van motorrijdersvriendelijke geleiderails.

GELUID
# De MAG zal zich inzetten voor voorlichting aan motorrijders, waarbij aandacht zal worden gevraagd voor de maatschappelijke gevolgen van niet-goedgekeurde uitlaatsystemen.
# De MAG zal zich verzetten tegen verdere aanscherping van geluidseisen voor motorfietsen.

INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMEN/TELEMATICA
# De MAG zal zich verzetten tegen iedere vorm van voertuigbeinvloeding waarbij de controle over het voertuig wordt weggenomen bij de berijder.De MAG zal zich verzetten tegen iedere wettelijke verplichting tot het op de motorfiets aanbrengen van apparatuur die invloed uitoefent op het gedrag van het voertuig.
# De MAG zal zich verzetten tegen iedere wettelijke verplichting tot het op de motorfiets aanbrengen van apparatuur die wetshandhaving mogelijk maakt.
# De MAG zal zich verzetten tegen iedere wettelijke verplichting tot het op de motorfiets aanbrengen van apparatuur die het volgen van de motor mogelijk maakt.

LEDENWERVING
# De MAG zal zich inzetten om haar achterban te vergroten door motorrijders actief te benaderen tijdens (motor)evenementen en -beurzen.
# De MAG zal zich inzetten om haar achterban te vergroten door actief (media)aandacht te zoeken voor haar standpunten en wensen.

MOBILITEITSBEPRIJZING
# De MAG zal zich inzetten voor vrijstelling van motorfietsen bij congestieheffing en/of kilometerheffing.
# De MAG zal zich inzetten voor gereduceerde tarieven voor motorfietsen bij (tijdelijke) tol voor infrastructuur.

MOTORCLUBS
# De MAG zal zich actief inzetten om motorclubs te overtuigen zich achter de MAG te scharen.
# De MAG zal de bij motorclubs aanwezige kennis en informatie gebruiken om haar doelen te verwezenlijken.

SAMENWERKING
# De MAG zal zich inzetten als actief lid van het Landelijk Motorplatform.
# De MAG zal zich inzetten als actief lid van de Federation of European Motorcyclists' Associations (FEMA).
# De MAG zal contacten bevorderen met iedere organisatie waarmee overleg en samenwerking kan leiden tot een verwezenlijking van MAG-doelstellingen. Contacten met landelijke en internationale organisaties zullen worden gezocht en onderhouden door bestuursleden en/of bestuursmedewerkers. Contacten met regionale en lokale organisaties moeten kunnen worden gezocht en onderhouden door alle actieve MAG-vrijwilligers.
# De eigen identiteit en onafhankelijkheid van de MAG dient te allen tijde zorgvuldig bewaakt te worden.

SNELHEIDSLIMIETEN
# De MAG verzet zich tegen het gebruik van onbemande snelheidscontroles om de veiligheid van weggebruikers te verhogen als alternatief voor snelheidscontroles door politiemensen.
# De MAG verzet zich tegen het verlagen van de maximumsnelheid, tenzij dit een bewezen verbetering is van de verkeersveiligheid.

TECHNISCHE KEURING
# De MAG zal zich verzetten tegen een wettelijk verplichte (periodieke) technische keuring van motorfietsen zolang de voordelen voor de verkeersveiligheid hiervan niet onomstotelijk en voor alle partijen acceptabel zijn bewezen.

VERZEKERINGEN
# De MAG zal zich inzetten voor betere verzekeringsvoorwaarden voor motorrijders. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere: vermogenslimieten, leeftijdseisen, diefstalgevoeligheid en kortingen op de premie bij aangetoonde gevolgde voortgezette rijopleidingen.

VERKEERSOPLEIDINGEN
# De MAG zal zich inzetten voor basis-opleidingseisen voor motorrijders die zich concentreren op praktische vaardigheden, voertuigbeheersing en anticiperend rijgedrag.
# De MAG zal zich inzetten voor betaalbare en toegankelijke vervolgopleidingen voor motorrijders en voor een ruime keus in aanbieders van vervolgopleidingen.
# De MAG zal zich verzetten tegen een wettelijke verplichting tot het volgen van een vervolgopleiding.

VERKEERSVEILIGHEID
# De MAG zal zich blijven inzetten voor de mogelijkheid voor motorrijders om onder acceptabele voorwaarden een file te passeren.
# De MAG zal zich blijven inzetten om de 'spelregels' voor het rijden door een file kenbaar te maken aan alle weggebruikers.
# De MAG zal zich blijven inzetten voor objectief onderzoek naar de oorzaken van verkeersongevallen waarbij motorrijders zijn betrokken.
# De MAG zal zich blijven inzetten voor een groter motorrijdersbewustzijn bij wegbeheerders, bij de ontwikkeling van wegen, infrastructuur en wegmeubilair.
# De MAG zal zich blijven inzetten voor een groter motorrijdersbewustzijn bij wegbeheerders, bij het onderhoud aan en de reparatie van wegen, infrastructuur en wegmeubilair.

VOORLICHTING
# De MAG zal haar kennis, informatie, meningen, standpunten en wensen openbaar maken in het tweemaandelijks verschijnende verenigingsblad, het Mag-a-zine.
# De MAG zal haar kennis, informatie, meningen, standpunten en wensen openbaar maken op de internetpagina www.motorrijdersactiegroep.nl
# De MAG zal haar kennis, informatie, meningen, standpunten en wensen kenbaar maken aan de bij de MAG aangesloten motorclubs in de regelmatig verschijnende Clubnieuwsbrief.
# De MAG zal haar kennis, informatie, meningen, standpunten en wensen kenbaar maken aan alle weggebruikers door actief media-aandacht te zoeken.
# De MAG zal haar kennis, informatie, meningen, standpunten en wensen kenbaar maken aan alle weggebruikers door het organiseren van voorlichtingsacties.
# De MAG zal haar kennis, informatie, meningen en standpunten kenbaar maken aan de nationale en internationale politiek via de haar ten dienste staande kanalen.

ZICHTBAARHEID
# De MAG zal zich inzetten voor het verstrekken van voorlichting over middelen die de zichtbaarheid van motorrijders kunnen verhogen, waardoor de motorrijder zijn of haar keuze om dergelijke middelen wel of niet te gebruiken goed geinformeerd kan maken.
# De MAG zal zich verzetten tegen een wettelijke verplichting tot het dragen van opvallende (motor)kleding zolang de voordelen hiervan niet onomstotelijk en voor alle partijen acceptabel zijn bewezen.
# De MAG zal zich verzetten tegen iedere wettelijke verplichting tot het op motorfietsen aanbrengen van middelen ter verhoging van de zichtbaarheid zolang de voordelen hiervan niet onomstotelijk en voor alle partijen acceptabel zijn bewezen.