Print deze pagina

Motorrijtuigenbelasting

Bezuinigen betekent in gewoon Nederlands ‘minder uitgeven'. Het ministerie van financiën maakt daar echter schaamteloos ‘tarieven verhogen' van. Dat treft ook eigenaren van motorfietsen.

Die motorfietseigenaren betalen gedurende drie jaar extra heffingen van totaal meer dan 25 procent bovenop de in de laatste jaren al sterk verhoogde MRB (Motor Rijtuigen Belasting). Deze tariefsverhogingen zijn gekoppeld aan de voortijdig ten grave gedragen kilometerheffing. Die gaat niet door, maar de extra verhogingen wel. De overheid ontkent weliswaar deze koppeling nu, maar ook de hiervoor in de plaats genoemde redenen tonen aan dat men er in Den Haag geen probleem mee heeft om vooroordelen en ongefundeerde aannames als basis te laten dienen voor het gevoerde beleid.
Een luxe product -
Door het ministerie van Financiën wordt in de toelichting bij deze buitensporige belastingverhogingen gesteld dat motoren een luxe product zijn, met als klap op de vuurpijl de volkomen onzinnige toevoeging dat het iets is wat een automobilist er bij heeft. Bovendien vinden onze bewindslieden dat er in dat licht bezien ook een veel te lage BPM (Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen) voor berekend wordt. Dat moeten we nu dus nog even versneld inhalen volgens onze tolgaarders. Je kunt je afvragen welke slimmerik in Den Haag met dezelfde hersenkronkel nog meer ‘luxe producten' gaat ontdekken die ze ook veel hoger kunnen belasten. Dat kan dan een interessant rijtje worden. De Europese Unie wil dat Nederland de BPM afschaft. Nog geen vier procent van de jaarlijks verkochte motoren zijn nieuw of een ‘jong' geïmporteerd exemplaar en daar wordt BPM over betaald. Als alle motoreigenaren dat moeten compenseren via de verhoogde MRB krijgen we de situatie dat de andere 96 procent binnen die groep gedwongen wordt daaraan mee te betalen, terwijl er ongetwijfeld motorrijders bij zijn die nooit een nieuwe motor kunnen of willen kopen. Dit is volgens mij dan ook een iets te groot beroep op onze solidariteit.

MAG wil opheldering - Motorbezitters zijn financieel geschoffeerd door de vorige en huidige regering. De MAG heeft daarom in november 2010 aan alle fracties van de Tweede Kamer gevraagd wat hun motivering was om akkoord te gaan met de extra en forse tariefsverhogingen van onze MRB en tevens waarom ze daar vervolgens ook niets aan wilden veranderen. Dat was voor de meeste partijen kennelijk een iets te moeilijke vraag, want het antwoord daarop bleef aanvankelijk uit. Alleen GroenLinks was snel en duidelijk in hun reactie: "Wat ons betreft was de MRB al jaren te laag." Daar is de MAG het uiteraard niet mee eens, maar het is in ieder geval een antwoord. Hun tweede argument was dat motoren zeer schadelijk zijn voor het milieu. Het testrapport dat werd aangehaald geeft echter geen enkel inzicht hoe de resultaten tot stand zijn gekomen. We hebben daarom de volgende vragen neergelegd bij de samenstellers van dit rapport: "Hoe oud is dit rapport en hoe is er getest? Met welke motoren, met welke snelheden, in welke verkeersomstandigheden?", plus nog een handvol andere factoren die volgens ons meespelen. Tijdens deze speurtocht bleek al gauw dat het ene rapport naar het andere verwijst en we hebben tot nu toe nog niet boven water of er wel met echte motorfietsen is getest.

MAG-voorzitter Nico Perk (l) met Tweede-Kamerlid Farshad bashir (SP)Steun vanuit de Kamer - De SP heeft, bij monde van Tweede-Kamerlid Farshad  Bashir (zie foto), als enige Kamerfractie eind 2010 nog geprobeerd de belastingwet te laten ‘repareren' maar kreeg daarvoor geen enkele steun van de overige partijen. De MAG heeft aansluitend herinneringen gestuurd aan alle partijen die nog niet hadden gereageerd op onze vraag over de tariefsverhogingen en wat de motivering was om het SP amendement niet te steunen. D66 gaf aan dat de financiële dekking van het door de SP ingediende voorstel had moeten komen uit een onderdeel van de begroting waarvoor hun fractie een andere bestemming had. Hoewel ze zich in onze stelling konden vinden, zou het hun eigen begrotingsvoorstel blokkeren. Jammer voor ons, maar het is in ieder geval een correcte uitleg. De CU meende dat er geen directe koppeling is tussen de verdwenen kilometerheffing en de MRB-verhogingen en wijst net als GroenLinks op de ‘nadelige milieueffecten en de hoge maatschappelijke kosten' die motoren zouden veroorzaken. Dat is weliswaar een antwoord, maar er zitten te veel onbewezen aannames in. Bovendien wordt de rekening op deze manier bij ons gelegd, terwijl bij voorbeeld het merendeel van de motorongevallen niet door ons veroorzaakt wordt. Ook die cijfers heeft de overheid zelf ter beschikking, maar ze worden genegeerd.

Reacties - De SGP en de PvdD lieten weten dat ze het advies hadden gevolgd van de voormalige staatssecretaris en huidige minister van financiën Jan Kees de Jager. De VVD gaf aan dat ze in deze tijd van bezuinigingen geen prioriteit geven aan een verlaging van onze MRB. De uitleg van de PvdA was vrijwel gelijk aan die van sommige andere partijen. Dit is voor ons het bewijs dat ze allemaal geen enkele moeite hebben gedaan om de motivering van de minster van financiën tegen het licht te houden en zich te verdiepen in de voorgeschiedenis van deze belastingheffingen. Het CDA kwam met de volgende verklaring: "De regering heeft aangekondigd dat de belastingen op motorvoertuigen op de schop gaan, nu de kilometerheffing niet doorgaat. Rond 1 april (2011) komt staatssecretaris Weekers (VVD) daarvoor met een voorstel. Het CDA zal bij de plannen expliciet kijken naar de positie van motorrijders. Wij vinden dat ook bij motoren differentiatie van belastingen mag plaatsvinden naar milieukenmerken, zoals die nu bij auto's bestaat. Verder moet er rekening gehouden worden met het feit dat motorrijders gemiddeld veel minder kilometers maken dan automobilisten." Wat die laatste opmerking betreft constateert de MAG dat dit een al langer bekend gegeven is, maar niet tot uitdrukking komt in de fiscale behandeling tot nu toe. We hopen dan ook dat de CDA-fractie tot inkeer komt en motorrijders vanaf nu wel correct behandelt. Het op milieukenmerken indelen van motorfietsen is voorlopig nog niet realiseerbaar omdat de criteria hiervoor nauwelijks beschikbaar zijn. De PVV heeft tot nu toe niet gereageerd op onze vragen.

Tekst: Nico Perk
Foto: Wim Taal
Illustratie: Henk Akker

Het vervolg...
In april 2011 hebben wij de staatssecretaris van Financiën, Frans Weekers, per brief voorgelegd waarom wij de voor jaren vastgelegde verhogingen van onze MRB (wegenbelasting) niet terecht vinden.

De antwoordbrief van zijn ministerie was jammer genoeg een herhaling van zetten. Men blijft onder andere volharden in de stelling dat motoren een luxeproduct zijn geworden. Welk onderzoek dit uitgewezen heeft (zou moeten hebben) wordt ons niet medegedeeld. Dit wekt op zijn zachtst gezegd de indruk dat het hooguit een persoonlijke mening is van een of meer beleidsmakers, zoals bijvoorbeeld de vroegere staatssecretaris en huidige minster van Financiën Jan Kees de Jager, maar die intussen wel in belastingwetgeving vertaald is.

Passieve houding - De maatschappelijke kosten, waaronder letselschade en materiële zaken die het gevolg zijn van motorongelukken, worden ook weer aangevoerd als onderbouwing om ons veel meer te laten betalen. Dit ondanks het feit dat wij in onze brief al aangegeven hebben dat door onderzoeken aangetoond is dat 63 procent van de motorongelukken niet de schuld is van de motorrijders/sters. In de meeste gevallen zijn dat namelijk niet oplettende automobilisten of heeft het onderhoud of de inrichting van de weg een belangrijke rol gespeeld. Het meest frappante, maar in onze optiek ook meest onthutsende argument wat door het ministerie in het antwoord gebruikt is, was dat ze dat ook niet relevant vinden. Het algemeen maatschappelijk geaccepteerde principe ‘de vervuiler (lees in dit geval: de veroorzaker) betaalt' is volgens deze instantie niet meer van toepassing. Ze leggen gewoon de rekening bij de slachtoffers neer en de hele Tweede Kamer vindt dat kennelijk nog goed ook, gezien de passieve houding van vrijwel alle fracties.

Afgedaan - Op de bemerkingen in onze brief over de BPM (Belasting van Personenauto's en Motorfietsen) die ter discussie komt omdat ‘Europa' wil dat we die belasting afschaffen, meent het ministerie helemaal niet te hoeven reageren. Ons verzoek om een onderhoud over deze en andere zaken denkt men afgedaan te hebben door het antwoord af te sluiten met: ‘vertrouwende u hiermee volledig te hebben ingelicht'. Dat hebben ze dus niet en we beraden ons over een vervolg.