Print deze pagina

huishoudelijk reglement

De statuten van de MAG - Bij notariele akte opgemaakt op 6 december 1988 en verleend door de notaris mr. J.C. de Waard te Bloemendaal, is de vereniging Motorrijders Actie Groep (MAG) opgericht.
Artikel 50: De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw der vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
Artikel 51: Geeft een mogelijke wijziging van het huishoudelijk reglement weer.
Artikel 52: Zegt dat het reglement geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met bepalingen in de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door een van beiden wordt toegestaan.

Artikel 1. Partnerlidmaatschap
Partners van MAG-leden kunnen tegen gereduceerd tarief lid worden van de MAG. Een partnerlidmaatschap kent dezelfde rechten en plichten als een "gewoon" MAG-lidmaatschap. Partners ontvangen geen nieuwsbrief (bekend als Mag-a-zine). De Algemene Vergadering stelt het gereduceerd tarief vast.

Artikel 2. Richtlijnen voor het houden van een Algemene Vergadering
Volgens artikel 23 van de statuten moet de Algemene Vergadering (AV) tenminste 8 dagen van te voren worden aangekondigd. De uitnodiging en de agenda zal in het Mag-a-zine integraal worden opgenomen of per losse bladzijde worden meegezonden. MAG-leden kunnen kandidaten voor vacante bestuursfuncties binnen 7 dagen voor de AV voordragen. Het bestuur is verplicht de bestuurs-kandidaten aan de leden van de AV voor te stellen en conform de statuten te handelen.

Volgens artikel 15, lid 4 van de statuten is bepaald dat het aftreden en het (her-)kiesbaar zijn van het bestuur, volgens een op te maken rooster dient te geschieden.

Rooster benoeming en aftreding bestuursleden:

Bestuurslid/Jaar 1
Voorzitter H
Secretaris H
Penningmeester H
Algemeen bestuurslid H
Algemeen bestuurslid H
Algemeen bestuurslid H
Algemeen bestuurslid H

Volgens het desbetreffende artikel is een aftredend bestuurslid direct herkiesbaar.

Artikel 3. Protocol MAG-evenementen
De MAG kent het Protocol MAG-evenementen. Door middel van dit draaiboek geeft het bestuur van de MAG aan de organiserende vrijwilligers een hulpmiddel om organisatorisch gezien alles op een verantwoordelijke manier te realiseren. Daarnaast is het draaiboek bedoeld om het bestuur inzicht te geven in de activiteit die onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt georganiseerd.

In het protocol is in ieder geval opgenomen wat de voorwaarden zijn voor het organiseren van een evenement, het doel van het evenement, de doelgroep, richtlijnen m.b.t. datum en locatie van het evenement, aanwezigheid van een draaiboek, of er andere organisaties en/of instanties ingeschakeld/ingelicht moeten worden en een financiƫle onderbouwing. Dit in nauw overleg met het bestuur.

Het protocol is gedeponeerd in het archief van de MAG.

Artikel 4. MAG & motorclubs
MAG-ondersteunende clubs zijn geen lid van de MAG. Zij hebben, in tegenstelling tot de individuele leden, dus geen stemrecht in de Algemene Vergadering van de MAG.

Het reglement clubs is gedeponeerd in het archief van de MAG

Artikel 5. MAG-verzekeringen
De MAG kent een collectief MAG-verzekeringscontract waarin diverse verzekeringen zijn opgenomen. MAG-leden kunnen gebruik maken van de hierin aangeboden verzekeringsproducten, mits zij zijn ingeschreven als MAG-lid, het lidmaatschap voor het kalenderjaar hebben voldaan en het collectieve verzekeringscontract in stand is.

Het collectieve contract is gedeponeerd in het archief van de MAG.

Artikel 6. MAG-vrijwilligers
De doelstellingen van de MAG worden mede verwezenlijkt door de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers van de MAG dienen met uitzondering van de voorzitter (zie statuten), lid te zijn van de vereniging en te handelen naar het door hen ondertekende vrijwilligersreglement.

In het vrijwilligersreglement van de MAG zijn onder andere de volgende onderwerpen geregeld:
- aanstelling
- proeftijd
- looptijd
- taakomschrijving
- vergoeding van kosten en declareren
- afmelding bij verzuim
- opzegtermijn
- beƫindiging
- verzekeringen
- begeleiding
- geheimhoudingsplicht

Het vrijwilligersreglement is gedeponeerd in het archief van de MAG

Artikel 7. MAG-internetpagina
De officiele MAG-internetpagina en de bijbehorende URL, zijn eigendom van de vereniging Motorrijders Actie Groep (MAG). In goed onderling overleg met het bestuur van de MAG worden er afspraken gemaakt over wie er verantwoordelijk is voor het beheren, onderhouden en actualiseren van de MAG-internetpagina. Eventueel aangevuld met personen ter ondersteuning van de MAG-internetpagina. De naam van de MAG-internetpagina is vastgelegd bij de Stichting internet domeinregistratie.